Blanketter

Medlemsansökan

Styrelsen i TÅLC beslutar om antagande av nya medlemmar. Medlemsansökan gäller från den dag då föreningen har fått din ansökan om medlemskap såvida det inte i ansökan framkommer ett senare datum
Blanketten skickar du till sekreteraren.

Medlemsansökan-lönefullmakt

Medlemsavgift skall betalas månadsvis, med blanketten medlemsansökan, lönefullmakt godkänner du att lönebokföring månadsvis drar av den av TÅLC fastställda medlemsavgiften från din lön. För närvarande är medlemsavgiften 0,9%.
Blanketten skickar du till sekreteraren.

Befrielse-ansökan

Befrielse från att betala medlemsavgift kan du ansöka om på följande grunder. Arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga på grund av olycksfall, studier, alterneringsledighet, värnplikt och moderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet. Avgiften för bibehållande av medlemskap är 7 € per månad och betalas en gång per kvartal.
Blanketten skickar du till sekreteraren.

Utträde-ansökan

På blanketten utträde, ansöker du om utträde ur föreningen. Vid utträde ur föreningen förlorar du alla medlemsrättigheter samt befrias från medlemskapets skyldigheter. Vid utträde skall medlemsavgiften betalas för innevarande kalendermånad
Stödjande medlem. En medlem som utträder på grund av pensionering, kan ansöka om att behålla sitt medlemskap i föreningen som understödande medlem. En understödande medlem är inte valbar till någon funktion, men har rätt att delta i föreningens möten utan rösträtt.
Blanketten skickar du till sekreteraren.